ZASADY REKRUTACJI

zgodnie ze Statutem Bursy Szkolnej nr 1 w Zambrowie

§ 22.

  1. O przyjęciu do Bursy rozstrzyga Dyrektor na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej.
  2. Komisje kwalifikacyjną powołuje Dyrektor.
  3. W skład komisji wchodzą:
    1. wychowawca upoważniony przez Dyrektora – jako przewodniczący,
    2. co najmniej dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej.
  4. Komisja sporządza protokół z posiedzenia oraz przedkłada go wraz z listą do Dyrektora.
  5. Kryteria przyjęcia do Bursy określone są w "Postępowaniu rekrutacyjnym" na dany rok szkolny.
§ 23.
  1. Uczeń który nie został przyjęty do Bursy, może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Tu znajduje się wniosek do pobrania w formacie PDF i DOC.
Tu znajduje się "Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022" PDF