KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH PRZEZ BURSĘ SZKOLNĄ NR 1 w ZAMBROWIE

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem danych osobowych pozyskanych od Pani/Pana w związku z zakwaterowaniem i zamieszkaniem jest Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie, adres: 18-300 Zambrów, ul. Obwodowa 1;
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panem z którym można się kontaktować drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Dane osobowe pozyskane od Pani/Pana przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z organizacją pracy bursy, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

  • odbiorcą danych osobowych pozyskanych od Pana/Pani w związku z zakwaterowaniem i zamieszkaniem będzie Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie oraz upoważnieni przez Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 pracownicy placówki - nauczyciele-wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi;
  • dane osobowe pozyskane od Pani/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru pedagogicznego, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe;
  • dane osobowe Pani/Pana mogą zostać przekazane podmiotom, którym Administrator Danych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zawartej umowy;
  • posiada Pan/Pani prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych, c) żądania usunięcia lub ograniczenia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy Bursa przetwarza dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu, e) przenoszenia danych, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • w Bursie funkcjonuje monitoring wizyjny, który służy zapewnieniu bezpiecznych warunków pobytu - na podstawie art.108a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018 poz.996)
  • dane osobowe pozyskane od Pani/Pana w związku z zakwaterowaniem i zamieszkaniem w bursie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  • dane osobowe pozyskane Pani/Pana w związku z zakwaterowaniem i zamieszkaniem będą przechowywane przez okres zamieszkania, a następnie zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • dane kontaktowe pozyskane od pana/Pani w związku z zakwaterowaniem i zamieszkaniem będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu.

 

        KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO
W BURSIE SZKOLNEJ NR 1 W ZAMBROWIE


Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie prowadzi monitoring wizyjny budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników bursy, ochrony mienia Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić bursy na szkodę. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu Bursy Szkolnej nr 1 w Zambrowie. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 7 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Bursy Szkolnej nr 1 w Zambrowie.